Statuten un Bitritt

Statuten för
De Plattdütsche Krink Brunsbüttel

§ 1 Naam un Ort
De Plattdütsche Krink hett den Naamen »De Plattdütsehe Krink Brunsbüttel« un ward in dat Vereensregister opnahmen. De Krink hett sien Ort in Brunsbüttel. De Gerichtsstand vun den Krink is in Meldörp. Dat Geschäftsjahr is dat Kalennerjahr.


§ 2 Zweck un Opgaav

(1) De Krink is den Schleswig-Holsteinischen Heimatbund (SHHB) ansloten. De Uttritt dorvun is dör eenfache Mehrheit vun de Krinklüüdversammeln möglich. (2) De Krink will sik för uns plattdütsche Moderspraak insetten. Pleegt ward Spraak, Literatur, Kultur un Snacken un Doon - besonners mit Kinner. Elkeen schall mitdoon. Wi maakt egen Veranstaltungen för den Krink un för anner Lüüd. Wi hölpt de Kinnergorns un de Scholen, wenn wi brukt ward.
(3) Allns, wat de plattdütsche Krink deit, is ni blots op de Stadt Brunsbüttel utricht.

(4) De Krink verfolgt blots gemeinnützige Zwecke na den Afschnitt »Steuerbegünstigte Zwecke« der Abgabenordnung. De Mittel vun den Krink dörfft blots för dat brukt warrn, wat in de Statuten steiht. De Krinklüüd kriegt keen Penn ut de Kass. Dat, wat för de Pleeg vun de plattdütsche Spraak un för de Arbeit vun den Krink nödig is, ward ut de Kass betahlt. De Vorstand mutt tostimmen.

§ 3 Togehörigkeit

(1) Elkeen, de vulljährig is, kann opnahmen warrn. Junge Lüüd un Kinner un juristische Lüüd künnt ok opnahmen warrn.
(2) Elkeen, de mitmaken wüll, füllt een schriftlichen Andrag ut. Doröver entscheed de Vorstand mit eenfache Mehrheit.

(3) De Mitarbeit in den Krink is ehrenamtlich.

(4) Keen nich mehr mitmaaken wüll, mutt oplaatst dree Maand vor Jahresend schriftlich Bescheed geven. Bidrag gifft dat ni torüch.
(5) Keen sik ni na de Statuten richten deit, kann vun den Vorstand utsloten warrn.

§ 4 Bidrag
De Bidrag mutt in de ersten dree Maand vun elkeen Jahr betahlt warrn. Wat betahlt warrn mutt, sett de Krinklüüdversammeln fast.

§ 5 Organe
Organe vun den Krink sünd:

a) de Vorstand;
b) de Krinklüüdversammeln

 

§ 6 Vörstand

(1) De Vörstand sett sik tohoop ut:
. den 1. Vörsitter / de 1. Vörsitterin;
. den 2. Vörsitter / de 2. Vörsitterin;
. den Rekenmeister / de Rekenmeisterin;
. den Schriewer / de Sehriewerin;
. dree Bisitter / Bisitterinnen.
(2) De Vörstand kann to jedeen Drepen Lüüd inladen, de blots beraden dörfft.
(3) Vörstand na den § 26 BGB sünd de Vorsitter/in oder de 2. Vorsitter/in. Jedeen vun de beiden dörfft inkelt den plattdütschen Krink vertreden. De Vörsitter/in mutt jümmers Bescheed weten.
(4) De Vörstand ward op de Jahreshauptversammeln för twee Jahr wählt. De 1. Vörsitter/in, de Schriewer/in un een Bisitter/in ward in de geraden Kalennerjahren wählt, de 2. Vörsitter/in, de Rekenmeister/in un de beiden annern Bisitter/innen in de ungeraden Kalennerjahren. Jedeen ut den Vorstand kann wedderwählt warrn.
(5) Fallt een bitieden ut, kann sik de Vorstand een annern söken.
(6) De Vörstand kann blots beslüten, wenn mehr as de Halv vun de Lüüd tohoop sünd. Sünd liekvel Stimmen, entscheed de Vörsitter. Allns, wat besnackt ward, mutt to Papier bracht warrn un von den Vörsitter ünnerschreven ween.
 

§ 7 De Rekenprüfer
De beiden Rekenprüfer kontrolliert de Kass jedeen Jahr. De Rekenprüfer ward een um annern för twee Jahren wählt. Se könnt wedderwählt warrn.

§ 8 Krinklüüdversammeln
(1) De Krinklüüdversammeln mutt in den ersten dree Maand vun dat Kalennerjahr afholen warrn. De Inladung mutt twee Weken vörher schriftlich an elkeen vun de Krinklüüd ruttgahn. Allns, wat besnackt ward, mutt to Papier bröcht un vun den Vörsitter ünnerschrewen warrn.
(2) Op jedeen Jahreshauptversammeln ward besnackt oder besloten:
a) Jahresbericht vun den Vörstand
b) Bericht vun den Rekenmeister
c) Bericht vun de Rekenprüfer
d) Entlastung vun den Vörstand
e) Wahlen to den Vörstand
f) Wahlen to den Rekenprüfer
g) Fastlegen, wat betahlt warrn mutt.
(3) Andräge an de Krinklüüdversammeln möt dree Dag för de Versammeln opschrewen un bi den Vörsitter afgeben warrn. De Krinklüüdversammeln beslütt allns mit eenfache Mehrheit vun all de Lüüd, de dor sünd.
(4) Schall wat besnackt warrn, wat nicht op de Inladung steiht, mutt de Mehrheit vun de Krinklüüdversammeln tostimmen.
(5) Schüllt de Statuten ännert warrn, möten 2/3 vun de Krinklüüd, de to de Krinklüüdversammeln kamen sünd, daför ween.
(6) Krinklüüdversammeln ut de Reeg möt afholen warrn, wenn 1/3 vun de Krinklüüd dat so wüllt un bi den 1. Vörsitter/in schriftlich kundmaakt hebbt.

§ 9 Oplösen

  1. Dorto mutt een Krinklüüdversammeln ut de Reeg afholen warrn. De Inladung mutt oplaatst een Maand vörher rutgahn.
    (2) Schall de Krink oplöst warrn, möten 2/3 vun de Krinklüüd, de to de Krinklüüdversammeln kamen sünd, daför ween. Dat Vermögen vun den Krink geiht dann an den »Verein für Brunsbütteler Geschichte« un dörfft blots för gemeinnützige Zwecke brukt warrn.

    Brunsbüttel, den 01. März 2006
    (De Vörsitter )

gez. Jürgen Franck


Bitrittsformular utdrucken